@jennyholzer  Jan 10

HUMANISM IS OBSOLETE

 

 

@jennyholzer

Jenny Holzer

 

PREV / NEXTfrom this artist